Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Varia > Juridische aspecten van vastgoed - Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving Kortrijk

Untitled Document
  

Juridische aspecten van vastgoed - Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving Kortrijk


[ Datum: 18/01/2016 tot 14/03/2016 ]

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving.

De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding.


Steeds meer worden ruimtelijke ordening en leefmilieubescherming gekaderd onder de koepel van het 'omgevingsrecht', een optelsom van een reeks samenhangende rechtsgebieden die betrekking hebben op de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving: ruimtelijk bestuursrecht, milieu(hygiëne)recht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht, effectenbeoordeling. De regelgeving onderging de voorbije jaren zeer ingrijpende wijzigingen.

Programma

SESSIE 1 Inleiding en algemeen kader - Case study
maandag 18 januari 2016

o Situering ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht - stand van zaken
o Bevoegdheidskader: gewest-provincie-gemeente
o Krachtlijnen en kenmerken van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening o Begrippenkader en terminologie
o Bestuurlijke organisatie: de (toekomstige) omgevingsambtenaar
o Voorstelling case study (fictief project)

SESSIE 2 Ruimtelijke planning en beleidsinstrumenten
maandag 25 januari 2015

o Soorten plannen - hiërarchie en onderlinge verhoudingen
o Ruimtelijke structuurplannen
o Plannen van aanleg
o Ruimtelijke uitvoeringsplannen
o Stedenbouwkundige verordeningen
o Recht van voorkoop, onteigening, aankoopplicht en rooilijnplannen
o Planschade, planbatenheffing en activeringsheffing

SESSIE 3 Informatieverplichtingen en -instrumenten. Effectbeoordelingen
maandag 1 februari 2016

o Plannen- en vergunningenregister
o Register van onbebouwde percelen
o Informatieplichten (algemeen, instrumenterende ambtenaar, overeenkomsten, publiciteit, sancties)
o Stedenbouwkundig uittreksel
o Stedenbouwkundig attest
o Planologisch attest
o As-built attest
o Projectvergadering
o Decreet betreffende de complexe projecten
o Effectbeoordelingen: milieueffectrapportage (plan-MER, project-MER, project-m.e.r.-screening), natuurtoetsen, watertoets

SESSIE 4 Vergunningenbeleid (I)
15 februari 2016

o De stedenbouwkundige vergunningsplicht
o De vrijgestelde handelingen
o De meldingsplicht
o De verkavelingsvergunningsplicht
o Voorwaarden en lasten verbonden aan vergunningen
o Fasering, zakelijk karakter, regularisatie
o De beoordelingsgronden

SESSIE 5 Vergunningenbeleid (II)
maandag 22 februari 2016

o Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften
o Zonevreemde basisrechten
o Planologisch attest
o Verhouding met milieuvergunning en milieumelding
o Geldingsduur en wijzigbaarheid
o De administratieve procedure: reguliere en bijzondere procedure
o De Raad voor Vergunningsbetwistingen - procedure en overzicht rechtspraak

SESSIE 6 Vergunningenbeleid (III)
maandag 29 februari 2016

o Capita selecta: milieuvergunning en milieuvoorwaarden; integratie in de omgevingsvergunning; stedenbouwkundige vergunning in Brussel en Wallonië
o Het decreet betreffende de omgevingsvergunning (en uitvoeringsbesluit)

SESSIE 7 Handhaving
maandag 7 maart 2016

o Bouwmisdrijven
o Toezicht: toezichthouders en toezichtbevoegdheden
o Dwangmaatregelen
o Strafsancties
o Herstelmaatregelen
o Uitvoering van rechterlijke uitspraken
o Verjaring van de strafvordering en de herstelvordering
o Minnelijke schikking
o Milieustakingsvordering
o Het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning

SESSIE 8 Capita selecta Omgevingsrecht
maandag 14 maart 2016

o Decreet grond- en pandenbeleid (activeringsmaatregelen, o.a. heffingen)
o Raakvlakken ruimtelijke ordening en milieuwetgeving (m.b.t. vastgoed): bodemwetgeving, materialen- en afvalstoffenrecht, grondverzet
o Onroerend erfgoeddecreet
o Natuurbescherming en integraal waterbeleid

Praktisch

Data en plaats
Maandag 18, 25 januari, 1, 15, 22, 29 februari, 7 en 14 maart 2016
Telkens van 15.30 tot 19.30 uur
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven vóór 11 januari 2016

Untitled Document