Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen > Opleidingen ruimtelijke ordening - najaar 2015

Untitled Document
  

Opleidingen ruimtelijke ordening - najaar 2015


[ Datum: Najaar 2015 ]Ook in het najaar heeft het opleidingscentrum Studipolis een aantal opleidingen op de kalender staan die de klemtoon leggen op het thema Ruimtelijke Ordening.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen - 30 september '15 - Berchem
Tijdens deze workshop geven Jan Baelus en Guy Vloebergh, auteurs van het boek `Goed omgaan met Ruimtelijke Uitvoeringsplannen: hoe ermee omgaan en erbij winnen' toelichting bij de uiteenlopende succes- en faalfactoren die bepalend zijn in het streven naar ruimtelijke kwaliteit. Aan de deelnemers van de workshop wordt gevraagd voorafgaandelijk een `case' aan te dragen. Aan de hand van concrete vragen zal op diverse aspecten dieper ingegaan worden (van noodzaak tot opmaak RUP over procesmatige en inhoudelijke aspecten, tot de goedkeuring ervan). De focus daarbij ligt op gemeentelijke RUP's.

Rechtsbescherming in het nieuwe ruimtelijke ordeningsrecht - 15 oktober '15 - Gent
Allereerst komt de rechtsbescherming tegen overheidsoptreden in het algemeen aan bod. Een toegankelijk overzicht van de diverse vormen van rechtsbescherming - preventieve rechtsbescherming, repressieve rechtsbescherming door het bestuur zelf, door de gewone rechter en door de administratieve rechter - zet de puntjes op de i en markeert de belangrijkste actualia op dit vlak.

Een tweede uiteenzetting behandelt het omgevingsvergunningsdecreet en het decreet complexe projecten. Bijzondere aandacht gaat tevens naar de rechtsbescherming in het raam van beide decreten. Ten slotte wordt de handhaving besproken, als sluitstuk van beleid en normstelling. De integratie van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één omgevingsvergunning noopte tot aanpassingen aan de handhavingsregeling, teneinde tot een gecoördineerde aanpak te komen. Ook deze nieuwe regeling wordt bekeken vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming.

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2sessies) - november '15 - Berchem
Tijdens deze opleiding worden diverse thema's binnen de ruimtelijke ordening op een interactieve en dynamische manier benaderd en op eenvoudige wijze uiteengezet tijdens twee sessies. Aan de hand van concrete praktijkcases worden u de bouwstenen van een “goede ruimtelijke ordening” aangeleerd. Door hun ervaring kunnen de docenten een perfect evenwicht brengen tussen theorie en praktijk.

Doelstelling van deze vorming is om de basisbegrippen en het meest efficiënte gebruik van het instrumentarium binnen een beperkt tijdsbestek onder de knie te krijgen.

Untitled Document