Untitled Document

Home > Voor de architect > Beginnen

Untitled Document
 •   

  BEGINNEN


 • Acties te voeren na het behalen van het diploma (behalve stage aan de administratie)


  1. Zich bij de VDAB/BGDA als werkzoekende aanmelden.

  2. Een stagemeester vinden.
  U wordt dan gevraagd zich als stagiair bij de raad van de Orde van de provincie van de stagemeester in te schrijven. Tips: de openingsuren goed verifiëren en van tevoren inlichtingen inwinnen over de nodige documenten.

  3. Een professionele rekening openen is aanbevolen, maar niet verplicht.
  De professionele rekening maakt het mogelijk de professionele van de particuliere uitgaven te onderscheiden, die
  dan confidentieel mogen blijven tegenover de administratie van de belastingen.

  4. Zich aan de BTW immatriculeren bij de administratie van financiën is verplicht, voor iedereen in ons land die
  goederen levert of diensten presteert.
  Belangrijk: Zelfs als de BTW-aangifte driemaandelijks is opgemaakt moeten de afbetalingen maandelijks gebeuren, voor ongeveer een derde van het totale bedrag, op straffe van boete.

  5. Aansluiten bij een sociale verzekeringskas is verplicht, binnen de 90 dagen na de aanvang van de beroepsbezigheid.
  De SVK speelt de rol van bemiddelaar voor de toepassing van de maatschappelijke zekerheid van de zelfstandigen en zal driemaandelijks de bijdragen innen die u zullen toelaten een pensioen te genieten, alsook de kinderbijslag en de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze bijdragen worden de eerste drie jaren van beroepspraktijk voorlopig berekend. Vervolgens zal de bijdrage aan de werkelijke netto-inkomen aangepast worden.

  6. De VDAB/BGDA van het begin van de beroepsactiviteit als zelfstandige berichten.

  7. Voorafbetalen voor de belastingen is de drie eerste jaren van beroepspraktijk niet verplicht voor zelfstandigen jonger dan 35 jaar die zich voor de eerste keer installeren. Het kan echter belastingsverminderingen teweegbrengen.  Zich vestigen als zelfstandige


  Samenvatting formaliteiten voor natuurlijke personen en vennootschappen

  1. ZICHTREKENING

  een zichtrekening openen bij een financiële instelling naar keuze

  2. OPRICHTINGSAKTE

  alleen verplicht voor vennootschappen beroep doen op een notaris (bvba, nv, cva, cvba) akte neerleggen op de griffie van rechtbank van koophandel inschrijving van de akte in de KBO door de griffier die het ondernemingsnummer, toegekend door de KBO, meedeelt publicatie van de akte in het Belgisch Staatsblad door de notaris

  3. REGISTRATIE VAN DE OPRICHTINGSAKTE BIJ DE FOD FINANCIEN

  4. ONDERNEMINGSLOKET

  inschrijving in de KBO als handels- of ambachtsonderneming of als niet handelsonderneming naar privaatrecht
  Voor de handels- of ambachtsondernemingen:

  • onderzoek van de ondernemersvaardigheden: basiskennis bedrijfsbeheer en voor gereglementeerde beroepen
   de intersectorale en/of sectorale beroepsbekwaamheid
  • onderzoek van sommige vergunningen (ambulante handel, slager, beroepskaart voor vreemdelingen) uitreiking van het ondernemingsnummer, toegekend door de KBO, aan de natuurlijke personen Een lijst van de erkende ondernemingsloketten kan op raadplegen via http://statbel.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/
   oprichting/ondernemingsloket/index.jsp

  5. BTW-IDENTIFICATIE

  een btw-identificatienummer aanvragen bij een btw-controlekantoor of eventueel via het ondernemingsloket (mits betaling)

  6. VERGUNNINGEN OF ERKENIINGEN

  noodzakelijk voor bepaalde activiteiten bij de bevoegde instanties

  7. AANSLUITING BIJ EEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

  vrije keuze voor één van de sociale verzekeringsfondsen; aansluiten ten laatste de dag zelf van de aanvang van de zelfstandige beroepsactiviteit

  8. ZIEKENFONDS