Untitled Document

Home > Voor de architect > Bijdragen

Untitled Document
 •   

  BIJDRAGEN


 • A.1 tot A.3 Architect - natuurlijke persoon - Bijdrage 2017


  A.1 Opdrachthoudend architect
        Bijdrage: € 480

  De architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde (ongeacht zijn statuut: zelfstandige, bediende of ambtenaar) die het beroep uitoefent in zijn naam en voor zijn rekening (of voor de rekening van zijn werkgever) en die bijgevolg zijn eigen en persoonlijke verantwoordelijkheid aangaat.
  Het is eveneens de architect, ingeschreven op de tabel van de Orde die het beroep uitoefent als vennoot of mandataris binnen een architectenvennootschap ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

  A.2 Architect (*)
        Bijdrage: € 300

  Architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde:

  • die uitsluitend het beroep uitoefent in naam en voor rekening van één of meerdere architecten;
  • die noch bouwaanvragen, noch enig ander document ondertekent dat zijn eigen en persoonlijke verantwoordelijkheid aanwendt ten aanzien van derden;
  • en die geen vennoot is binnen een architectenvennootschap ingeschreven op één van de tabellen van de Orde.

  A.3 Architect-stagiair
        Bijdrage: € 100

  Architect die ingeschreven staat op één van de lijsten van stagiairs van de Orde.

  (*) Belangrijk: architect-ambtenaren kunnen nooit onder de bijdragecategorie van A.2 architect ressorteren aangezien zij niet aan de vermelde voorwaarden kunnen beantwoorden. Conform artikel 6 Reglement van Beroepsplichten is de architect-ambtenaar als architect door een openbare dienst aangeworven of benoemd. Bijgevolg oefenen zij het beroep uit voor de openbare dienst en niet uitsluitend in naam en voor rekening van één of meerdere architecten.
  A.5 Architect - Rechtspersoon – Bijdrage 2017


  A.5 Architect-rechtspersoon
        Bijdrage: € 100

  Elke architectenvennootschap ingeschreven op één van de tabellen van de Orde.


  Betaling van de bijdrage


  Conform artikel 49 §2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van architecten int de Orde jaarlijks van haar leden de door de Nationale Raad vastgestelde bijdragen. De architect dient zijn bijdrage binnen de 30 kalenderdagen na het verzoek om betaling te voldoen (Cfr. Art. 85 van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Raad).
  Bepaling van de bijdragecategorie


  Het bedrag van de bijdrage voor het kalenderjaar 2017 wordt door de Orde berekend op basis van de gegevens zoals die haar op 16 januari 2017 bekend waren. Tot 15 januari 2017 konden architecten eventuele wijzigingen aan de Orde van architecten meedelen. Wijzigingen die na 15 januari 2017 zijn gemeld, worden pas voor de berekening van de bijdrage van het kalenderjaar 2018 in rekening gebracht.

  Indien u van mening bent dat u niet onder de bijdragecategorie A.1 Opdrachthoudend architect ressorteert, maar wel onder de bijdragecategorie A.2 Architect, dient u binnen 30 kalenderdagen na het versturen van de bijdragenota uw Provinciale Raad hiervan op de hoogte te brengen. Bij een positieve beslissing van de Provinciale Raad wordt de bijdrage pro rata berekend, rekening houdend met de datum van de raadsbeslissing (vb. raadsbeslissing 15/03 = 3 maanden A.1, 9 maanden A.2). Aanvragen die na deze termijn van 30 kalenderdagen worden ingediend, kunnen pas uitwerking hebben voor de berekening van de bijdrage voor het kalenderjaar 2018.

  Download hier het aanvraagformulier voor de wijziging van uw bijdragecategorie.

  Een categoriewijziging van A.2 Architect naar A.1 Opdrachthoudend architect kan u op ieder moment schriftelijk (per e-mail of per brief) bij uw Provinciale Raad aanvragen. Deze categoriewijziging zal onmiddellijk uitwerking hebben op de berekening van de bijdrage voor het kalenderjaar 2017. Bij deze categoriewijziging wordt er geen pro-rataregeling toegepast.
  Gestructureerde mededeling


  Het is van groot belang om bij de betaling van de bijdrage de aangegeven gestructureerde mededeling te vermelden. Op die manier vinden wij uw betaling steeds terug en wordt ze correct afgeboekt. Mogen wij u daarom vragen om deze gestructureerde mededeling bij uw betaling steeds te vermelden.
  Regels voor de berekening van de bijdrage


  Bij inschrijving wordt de bijdrage bepaald a rato van het aantal volledige maanden dat de architect in het kalenderjaar 2017 zal zijn ingeschreven. De maand waarin de architect/architect-rechtspersoon wordt opgenomen op één van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs, dient niet te worden betaald. De bijdrage op jaarbasis wordt gedeeld door 12 (het totaal aantal maanden per jaar) en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal bijdrageplichtige maanden. (vb. opname Tabel 15 juni 2017 – 6/12 van 480 euro = 240 euro te betalen)

  Ingeval de architect/architect‐rechtspersoon wordt weggelaten van de tabel van de Orde of de lijst van stagiairs, blijft de bijdrage in haar geheel verschuldigd. Op basis van artikel 85, §3 van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Raad komt elke bijdrage, die aan de Orde wordt betaald, haar definitief toe.
  Uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Raad


  De bijdragen, betalingsfaciliteiten en vrijstellingen worden geregeld in art. 85 en art. 86 van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Raad.  Art. 85 : bijdragen


  § 1. De bijdragen worden door de afdelingen van de Nationale Raad ontvangen voor rekening van de Orde van architecten. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de Nationale Raad, die dit verhoudingsgewijs verschillend kan bepalen naar de datum van inschrijving op het tableau of op de lijst van stagiairs gedurende het lopende jaar. De bijdragen zijn eisbaar vanaf 1 januari van ieder jaar, en voor de leden die toetreden gedurende het jaar, vanaf de datum waarop zij worden ingeschreven op het tableau of op de lijst van stagiairs.


  § 2 De bijdragen moeten binnen dertig dagen na het verzoek om betaling vereffend worden. Niettegenstaande de mogelijkheid tot tuchtrechtelijke vervolgingen, zullen stappen worden ondernomen ten opzichte van de in gebreke gebleven architect, behoudens andersluidende gemotiveerde beslissing, om het bedrag in der minne te innen en daaropvolgend zullen gerechtelijke vervolgingen ondernomen worden.


  § 3. Elke bijdrage die aan de Orde is betaald, komt haar definitief toe, en haar teruggave kan noch in haar geheel, noch ten dele teruggevorderd worden, behoudens afwijkingen toegestaan door de Nationale Raad op voorstel van de betrokken raad van de Orde.  Art. 86 : Betalingsfaciliteiten en vrijstelling


  De aanvragen tot betalingsfaciliteiten en vrijstellingen worden ingediend bij de betrokken Raad van de Orde binnen de voorziene termijn in artikel 85 § 2 en worden in eerste instantie onderzocht door de voornoemde Raad van de Orde.

  De praktische modaliteiten van aanvragen tot spreiding van betaling en vrijstelling worden bepaald in het huishoudelijk reglement van elke afdeling, wel te verstaan dat de Nationale Raad het enige bevoegde orgaan is om definitief uitspraak te doen over de aanvraag. Ingeval van gerechtelijke vervolgingen, wordt elk verzoek tot vrijstelling of betalingsfaciliteiten geacht door de Orde te zijn geweigerd. Het zal dan aan de rechter toekomen om gebeurlijk betalingsfaciliteiten toe te kennen, rekening houdende met de termijnen die reeds werden toegestaan.

  Download hier de aanvraagformulieren voor de betalingsfaciliteiten en de vrijstellingen.


  Betalingsmodaliteiten


  Bij niet-betaling wordt herinnering verstuurd en wordt de bijdrage automatisch verhoogd met 15 euro voor de administratieve kosten. Alle kosten met betrekking tot de invordering van niet-betaalde bijdragen, worden ten laste gelegd van diegene die de bijdrage is verschuldigd.
  Voor elke verdere informatie betreffende de inning van de bijdrage kunt u zich wenden tot bijdragen@ordevanarchitecten.be.