Untitled Document

Home > Voor de architect > Beroep uitoefenen > Buitenlandse Architecten

Untitled Document
  

BUITENLANDSE ARCHITECTENEN

Belangrijke opmerking

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat buitenlandse architecten die een opdracht op Belgisch grondgebied aanvaarden, onderworpen zijn aan dezelfde wetten en beroepsregels als de Belgische architecten.Onderdanen van landen van de Europese Unie of van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, IJsland, Noorwegen)

Uw gesprekspartner:
Nationale Raad van de Orde van Architecten
Kartuizersstraat 19/4 - 1000 BRUSSEL
Telefoon : +32-(0)2-627.88.10 ? Fax : +32-(0)2-627.88.19
E-mail : nationale.raad@cnoa-nroa.be

Het(de) nodige formulier(en)

  • het formulier van voorafgaande verklaring (klik hier om dit formulier te downloaden)
  • in voorkomend geval, voor elke aanvraag tot bouwvergunning, teneinde het nodige attest te bekomen, een formulier van "Verklaring inzake de architectenopdracht" (klik hier om dit formulier te downloaden)

De nodige documenten:
1° een attest waaruit blijkt dat de betrokkene de desbetreffende werkzaamheden wettig uitoefent in de lidstaat waar hij gevestigd is;
2° een attest waaruit blijkt dat de betrokkene één van de diploma's, certificaten of andere titels bezit, opgenomen in de bijlage van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect;
3° [in het geval noch het beroep noch de opleiding die toegang verleent tot het beroep gereglementeerd is in de lidstaat van vestiging, een attest waaruit blijkt dat de dienstverrichter het beroep van architect in de tien jaren die voorafgaan aan de dienstverrichting gedurende ten minste twee jaar heeft uitgeoefend;]
4° een attest van verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid. Dit attest kan afgegeven worden door een verzekeringsmaatschappij van een andere lidstaat, indien het vermeldt dat de verzekeraar zich naar de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften in voege in België
heeft gericht wat de aard en de omvang van de dekking betreft; Deze voorschriften zijn vervat in artikel 9 van de Wet van 20 februari 1939, en in het Koninklijk Besluit van 25 april 2007.
5° een bewijs van de nationaliteit van de dienstverrichter.

Permanente vestiging in België
Wettelijke basis
- Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, art. 1
- Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, bijlage
- Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1985 (85/384/EEG), art. 17-21
- Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, art. 8 Procedure
- Zich laten inschrijven bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten, die bevoegd is voor de gekozen vestigingsplaats voor de uitoefening van het beroep (N.B.: in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn de Raad van Brabant met het Nederlands als voertaal en de Raad van Brabant met het Frans als voertaal bevoegd volgens de gekozen taalrol)

Eenmalige opdrachten, ook dienstverrichtingen genoemd
Wettelijke basis
- Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1985 (85/384/EEG), art. 22
- Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, art. 8 Procedure
- Zich laten inschrijven op het register van dienstverrichters bij de Nationale Raad van de Orde
- Daartoe de in de Europese Richtlijn voorziene documenten voorleggen
Onderdanen van andere landen die houder zijn van een wettelijk Belgisch diploma dat toegang verleent tot het beroep van architect

Permanente vestiging in België
Wettelijke basis
- Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, art. 8
- Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, art. 8

Procedure
- Bij de Programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid (belspo) een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een Koninklijk Besluit van toelating tot het uitoefenen van het beroep van architect in België
- Zodra men in het bezit is van dit Koninklijk Besluit zich laten inschrijven bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten, die bevoegd is voor de gekozen vestigingsplaats voor de uitoefening van het beroep
(N.B.: in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn de Raad van Brabant met het Nederlands als voertaal en de Raad van Brabant met het Frans als voertaal bevoegd volgens de gekozen taalrol)
Onderdanen van andere landen die niet in het bezit zijn van een wettelijk Belgisch diploma dat toegang verleent tot het beroep van architect


Permanente vestiging of tijdelijke uitoefening van het beroep in België
Wettelijke basis
- Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, art. 8
- Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, art. 8

Procedure
- Naargelang de gekozen taal bij de Vlaamse of de Franse Gemeenschap een aanvraag indienen om een Ministerieel Besluit te verkrijgen dat de equivalentie vaststelt van het behaalde diploma met het Belgisch wettelijk diploma van architect
- Bij de diensten van de POD Wetenschapsbeleid een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een Koninklijk Besluit van toelating tot het uitoefenen van het beroep van architect in België
(meer info: http://www.belspo.be/belspo/cultedu/edu_access_en.stm).
- Zodra men in het bezit is van beide Besluiten zich laten inschrijven bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten, die bevoegd is voor de gekozen vestigingsplaats voor de uitoefening van het beroep (N.B.: in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn de Raad van Brabant met het Nederlands als voertaal en de Raad van Brabant met het Frans als voertaal bevoegd volgens de gekozen taalrol)

Voor erkenning van het diploma kan u de nodige documenten downloaden op:
http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/aanvraagformulieren/index.htmNuttige adressen


- Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Louizalaan 231 - 1050 Brussel
Tel. +32-(0)2-238.35.44 - Fax +32-(0)2-230.59.12
vhor@belspo.be

- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Tel. +32-(0)2-553.98.79 - Fax +32-(0)2-553.98.45

- Ministère de la Communauté française de Belgique
Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique
Cité administrative de l'Etat
Pachecolaan 19 bus/bte 0 - Boulevard Pachéco, 1010 Bruxelles
Tél. +32-(0)2-210.55.72 - Fax +32-(0)2-210.59.92