Untitled Document

Home > Voor de architect > Beroep uitoefenen > Vennootschappen > Laruelle-vennootschappen

Untitled Document
 •   

  LARUELLE-VENNOOTSCHAPPEN
 • Laruelle-vennootschappen


  Deze vennootschappen hebben zelf de hoedanigheid van architect, zijn als lid van de Orde ook opgenomen op één van de tabellen van de Orde van Architecten en zijn derhalve gerechtigd, als vennootschap, het beroep van architect uit te oefenen.

  Architectuurovereenkomsten worden dan ook gesloten met de architect-rechtspersoon; de architect-vennoten voeren de opdracht uit in naam en voor rekening van de vennootschap.

  Het grote voordeel hieraan verbonden, is dat de vennootschap de gevolgen draagt van de eventuele aansprakelijkheid van de architect-vennoten bij het uitvoeren van die opdrachten. Het privé-vermogen van de vennoten van een Laruelle-vennootschap, kan dus niet worden aangesproken door de schuldeisers van de vennootschap, voor zover deze een volkomen rechtspersoonlijkheid heeft althans (BVBA, CVBA, Comm. V.A. of NV). Daartegenover staat weliswaar de plicht - in hoofde van de vennootschap zelf - zich als architect te laten verzekeren.

  De voorwaarden waaraan een dergelijke vennootschap moet voldoen, worden opgesomd in artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en in de Aanbeveling betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon (zoals goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde van Architecten in de zitting van 27 april 2007).

  De aanbeveling betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon (27 april 2007)
  kan u hier vinden.

  De modelstatuten kan u hier terugvinden.

  Het oprichten van een architectenvennootschap biedt een belangrijk voordeel wat betreft de aansprakelijkheid van de architect, maar ook enkele nadelen daarom zetten we ze voor u even op een rijtje.

  Voordelen:


   1. Beperking van aansprakelijkheid

    Wanneer de architect het beroep van architect uitoefent door een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid,
    is het de vennootschap die de taken opneemt die voorbehouden werden aan architecten. Dit betekent dat er geen rechtstreekse contractuele band bestaat tussen de architect-natuurlijke persoon en de opdrachtgever. Dit heeft tot gevolg dat de contractuele aansprakelijkheid die verbonden is aan de uitoefening van het beroep van architect gedragen wordt door de vennootschap die het beroep van architect uitoefent. Het voordeel van het oprichten
    van een architect-rechtspersoon is dan ook dat de architect-natuurlijke persoon de verhaalsmogelijkheden ten
    aan zien van zijn privévermogen kan beperken. Het privévermogen is immers gescheiden van het beroepsvermogen. Hierdoor blijft bij een eventuele beroepsfout in de uitvoering van een architectenovereenkomst het privévermogen beschermd tegen aanspraken ter vergoeding van de reëel geleden schade. Het is om deze reden dat de wet vereist dat de vennootschap zijn burgerlijke aansprakelijkheid laat verzekeren.

   2. Voordelen verbonden aan de vennootschapsbelasting

    Voor vennootschappen geldt er een lager belastingstarief. Daarnaast zijn er nog diverse, voornamelijk fiscale mogelijkheden. Hiervoor is het aangewezen om een accountant te raadplegen.

  Nadelen:


  1. Oprichtingskosten

  • Het is noodzakelijk om u voorafgaand uitgebreid te laten informeren door een accountant en een notaris.
  • Voor het oprichten van een vennootschap is de tussenkomst van een notaris vereist.
   Hiervoor zal u notariskosten dienen te betalen.
  • Er dient een financieel plan opgesteld te worden waarvoor de tussenkomst van een fiscalist of accountant noodzakelijk is.
  • De oprichting van de vennootschap dient in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden waarvoor u een bepaalde kost dient te betalen.
  • Op de inbreng van kapitaal in een vennootschap dienen registratierechten betaald te worden.

  2. Kosten tijdens het bestaan van de vennootschap

  • Een architectenvennootschap moet een volledige boekhouding voeren waarvoor u beroep dient te doen op een boekhouder.
  • Publicaties in het Belgisch Staatsblad (bijvoorbeeld een statutenwijziging).

  3. Kosten wanneer de vennootschap ophoudt te bestaan

  • Wanneer de vennootschap wordt vereffend zal er 10% roerende voorheffing betaald moeten worden op de reserves.

  Historiek wetgeving


  Oorspronkelijk kon een architect enkel zijn beroep uitoefenen in de vorm van zijn natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon is een persoon van vlees en bloed die het beroep van architect uitoefent waardoor er geen scheiding is tussen het privévermogen en het professionele vermogen. Dit betekent dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor het door hem uitgevoerde werk.

  In de aanbeveling van 28 november 1997 werd voorzien dat de architect zijn beroep kan uitoefenen in het kader van een professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie . Deze vennootschappen of associaties konden echter niet op de tabel worden opgenomen aangezien enkel natuurlijke personen gerechtigd waren het beroep van architect uit te oefenen. Dit betekent dat via het statuut van professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie de architect niet kon genieten van de beperking van zijn persoonlijke aansprakelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat de architect met zijn gehele vermogen borg staat voor de verbintenissen aangegaan in het kader van zijn professionele activiteit. De beroepsaansprakelijkheid wordt immers gedragen door de vennoten die het beroep van architect uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap.

  Omdat deze situatie nadelig was voor de positie van de architect werd in 2005 een wetsontwerp ingediend dat tot doel had de persoonlijke aansprakelijkheid van de architect voor beroepsfouten te beperken. Dit zou immers mogelijk zijn indien voor architecten de mogelijkheid werd gecreëerd om hun beroep uit te oefenen via een rechtspersoon.

  Ter bescherming van de bouwheer werd in datzelfde wetsontwerp opgenomen dat elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die het beroep van architect uitoefent verplicht een verzekering moest nemen om zijn beroepsaansprakelijkheid te dekken.

  In 2006 werd dit wetsontwerp dan omgezet in de wet van 15 februari 2006, beter bekent als de wet Laruelle. Deze wet wijzigt de wet van 20 februari 1939 en is in werking getreden op 1 juli 2007. Vanaf dan werd het dus voor de architect mogelijk om zijn beroep uit te oefenen door middel van een rechtspersoon. Opteert de architect niet voor deze mogelijkheid, dan zal hij het beroep automatisch blijven uitoefenen als natuurlijke persoon.

  Inschrijving op de Tabel


  Welke procedures moet men doorlopen om de rechtspersoon in te schrijven op de tabel?

  Om het beroep van architect uit te oefenen door een rechtspersoon dient de architect-natuurlijke persoon een procedure te doorlopen bij de provinciale orde van architecten.
  Deze procedure bestaat uit volgende fasen:

   1. Het indienen bij de Provinciale Raad van de orde van architecten van ontwerpstatuten die in overeenstemming zijn met de Wet betreffende de uitoefening van het beroep van architect door middel van een rechtspersoon en de bijhorende aanbeveling . De aanbeveling kan u terugvinden op onze website.
   2. Vervolgens worden de ontwerpstatuten door de juristen van de Orde onderzocht op conformiteit met de deontologische regels binnen de in de aanbeveling bepaalde termijn.
  • Indien er geen bijkomende opmerkingen worden geformuleerd, wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad.
  • Indien er bijkomende opmerkingen worden geformuleerd, worden deze aan de betrokkene overgemaakt. Er dient dan een aangepast ontwerp van de statuten te worden bezorgd aan de Provinciale Raad van de Orde van architecten.
   3. Nadat de statuten werden goedgekeurd door de Raad dienen volgende documenten bezorgd te worden aan de Provinciale Raad van de orde van architecten:
  • Kopie van de definitieve statuten opgesteld en ondertekend door de notaris.
  • Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met de publicatie van de statuten.
  • Kopie van bewijs van inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
  • Uitdrukkelijk schriftelijk verzoek tot opname van de rechtspersoon op de tabel van de bevoegde Provinciale raad van de Orde van architecten.
  • Kopie van het uittreksel uit het aandelenregister.
  • Briefhoofd conform de aanbeveling betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon.
   4. Nadat alle vereiste documenten werden ingeleverd, wordt het volledige dossier bezorgd te worden aan de Provinciale Raad van de orde van architecten: verwezen naar de eerstvolgende raadszitting waarna de rechtspersoon wordt opgenomen op de tabel.
   5. De architect-rechtspersoon kan slechts het beroep uitoefenen nadat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd afgesloten. Een bewijs van deze verzekering dienen zij aan de bevoegde Provinciale raad te bezorgen.