Untitled Document

Home > Voor de architect > Stage > Tijdens de stage

Untitled Document
 •   

  TIJDENS DE STAGE


 • De Orde zal gedurende de stage de kwaliteit van de stage opvolgen. Om dit mogelijk te maken, dient de stagiair maandelijks zijn stagefiche te bezorgen en na het verloop van elke zes maanden verwacht de Lokale Werkingscel
  Stage een semesterverslag van zowel de stagiair, als de stagemeester. Aanvullend zal ook elke 6 maanden een nieuw stageplan opgesteld worden.

  • Stagefiche
   Dagelijks in te vullen door de stagiair en voor te leggen aan de commissarissen, gelast met het stagetoezicht, tijdens hun eerstvolgend bezoek. Deze stagefiche dien je maandelijks in te sturen, voorzien van de handtekening van jouw stagemeester. Ze moeten op het secretariaat toekomen de eerste kalenderweek van de volgende
   maand. Deze werkfiche is noodzakelijk om de Raad toe te laten de stageperiode als geldig te aanvaarden.

   Er wordt van de stagiair verwacht dat hij maandelijks 120 uren stage doorloopt, (tijdens het bouwverlof wordt
   het beperkt aantal uren gecompenseerd door de overuren die in andere periodes gemaakt worden).

   Werfbezoeken zijn een belangrijk onderdeel van de stage. We raden de stagiair dan ook aan hier zeker naar
   te vragen bij de stagemeester (zowel bij aanvang van zijn stage, als tijdens de stage)

  • Semesterverslag van de stagiair en van de stagemeester
   Dit betreft een persoonlijk verslag betreffende de werkzaamheden gedurende de afgelopen zes maanden van
   de stage. Naast een eventuele opsomming van de dossiers met vermelding van de taken die in deze dossiers
   vervuld werden, is het belangrijk in deze verslagen ook eventuele tekorten of opmerkingen aangaande de stage
   op te geven, samen met een persoonlijke evaluatie van de vooruitgang in de stage. De semesterverslagen dienen ondertekend en digitaal te worden verstuurd naar stage@ordevanarchitecten.be.

  • Stageplan
   Bij aanvang van de stage en steeds bij de aanvang van een volgende 6 maandelijkse periode zal een stageplan opgemaakt worden. Dit stageplan wordt opgemaakt door de stagemeester in samenspraak met de stagiair.
   Het stageplan geeft aan welke taken de stagiair in de komende periode van de stage op zich zal nemen, met
   concrete vermelding binnen welke projecten.
   Het stageplan wordt ondertekend door de stagiair en stagemeester en wordt samen met het semestrieel verslag aan de Orde bezorgd.

  • Leidraad voor stagiairs
   De leidraad met de te behalen competentieniveaus reikt praktische handvaten aan bij het doorlopen van het stagetraject. Op die manier kan de stagiair zich beter voorbereiden op de belangrijke verantwoordelijkheden, inherent aan het beroep van architect.

   Stagiairs worden gevraagd voortaan (bij start stage na 1 juli 2015) een trajectboek bij te houden. Daarbij wordt de competentielijst uit de leidraad best als basis gebruikt en aangevuld met de nodige toelichtingen ter staving van de wijze waarop aan het behalen of bevorderen van de verschillende competenties werd gewerkt.

   De leidraad vormt samen met het trajectboek een goed hulpmiddel voor zelfevaluatie. Zo zie je makkelijk welke bijkomende ervaringen nog moeten worden opgedaan of welke vormingen er nog moeten worden gevolgd.

   We staan open voor alle constructieve opmerkingen ter verbetering ervan.

   Er wordt een tussentijdse evaluatie met de stagecommissaris voorzien. Samen met de stagiair evalueert hij het afgelegde traject en stuurt bij waar nodig. Als de stage afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats door de stagecommissaris, bijgestaan door enkele mandatarissen van de Orde, waarbij het trajectboek een belangrijk instrument vormt ter staving van het afgelegde parcours en de behaalde competentieniveaus.

   Op de webpagina over permanente vorming op http://www.architect.be/architect/permanentevorming/archiactiviteiten.php is een overzicht terug te vinden van de vormingsmodules voor de architect die door de Orde reeds werden geaccrediteerd. We motiveren opleidingsverstrekkers om specifiek voor de stagiair praktische opleidingen te organiseren en te laten accrediteren. Tekorten in het vormingsaanbod kunnen gemeld worden op permanentevorming@ordevanarchitecten.be. Alle suggesties zijn welkom.