Untitled Document

Home > Voor de bouwheer > Bouwen met een architect > Contract met architect

Untitled Document
 •   

  HET CONTRACT MET DE ARCHITECT

 • Voor u de architect belast met een volledige opdracht, kunt u een overeenkomst sluiten voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, al dan niet met voorafgaand onderzoek van de stedenbouwkundige mogelijkheden, een eerste kostenraming of zelfs een ontwerpvoorstel. Dit kan een afzonderlijke opdracht zijn die vastgelegd wordt in een precontract dat later uitgebreid kan worden naar een contract voor een volledige opdracht.

  De architect kan in die eerste fase al nagaan of uw wensen budgettair en stedenbouwkundig wel haalbaar zijn. Mochten uw dromen toch onrealistisch blijken te zijn, dan kan een beperkte opdracht u veel nutteloze kosten en een hoop tijdverlies besparen.

  Als u het eens bent over zijn taak en honorarium, dan legt u de samenwerking met de architect vast in een contract. Dit contract wordt in het belang van beide partijen het best ondertekend op het moment dat de noodzakelijke gegevens voor de overeenkomst voldoende gekend zijn. Het contract is een belangrijk document en bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. Stel het dus duidelijk en ondubbelzinnig op en som ieders rechten en plichten zo volledig mogelijk op.

  Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet een overeenkomst opmaken die aangepast is aan uw specifieke situatie. Naast de algemene zaken zoals de volledige identiteit van beide partijen en de gegevens van de bouwplaats en het project, omvat de overeenkomst ook een omschrijving van de opdracht en de gegevens inzake de verzekering. In het contract moet ook vermeld staan hoe het ereloon bepaald zal worden en welke de betalingsmodaliteiten zijn.

  In het contract kunt u opnemen welk budget u ter beschikking stelt. Let er op of de btw en het ereloon al dan niet in dit bedrag zijn inbegrepen. Een van de taken van de architect houdt in dat hij uw budget onder controle moet houden. Bestaat het risico dat het budget drastisch wordt overschreden, dan moet de architect dit signaleren. Logischerwijs kunnen er sneller onvoorziene situaties opduiken bij een renovatie of verbouwing dan bij een nieuwbouw.