Untitled Document

Home > Voor de bouwheer > Bouwen met een architect Omgevingsvergunning

Untitled Document
  •   

    DE AANVRAAG VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

  • Op basis van het goedgekeurde voorontwerp en na eventuele raadpleging van de betrokken diensten, stelt de architect het dossier samen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Dit dossier omvat onder meer alle wettelijk vereiste officiële formulieren; een situatieplan in de gemeente; een correct inplantingsplan dat uw woning situeert op het terrein (en eventueel ten opzichte van aanpalende constructies); de grondplannen, doorsneden en geveltekeningen; de vereiste foto’s van het terrein of de bestaande toestand; de aansluiting op openbare leidingen van de nutsvoorzieningen; de voorziening voor hemelwateropvang; de nodige informatie over bouwmaterialen en bouwtechnieken.

    U moet het dossier indienen bij de gemeentelijke overheid die op haar beurt, voor zover dit vereist is, de stukken overmaakt aan de betrokken diensten: Ruimtelijke Ordening, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Wegen & Verkeer, Aminal - De Vlaamse Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Agentschap voor Natuur en Bos, de brandweer, enz. Bij het afgeven levert de gemeente verplicht een ontvangstbewijs af. De termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen over de stedenbouwkundige aanvraag ligt wettelijk vast.