Home > Over de orde > Provinciale raden

 •   

  PROVINCIALE RADEN


 • In iedere provincie is er een raad van de Orde met rechtsmacht over de leden van de Orde, die in deze provincie de hoofdzetel van hun activiteit gevestigd hebben.


  De stagiairs ressorteren onder dezelfde raad als hun stagemeester. De stagiairs die hun stage geheel of gedeeltelijk in het buitenland wensen door te maken, richten hun aanvraag tot de Raad van de Orde waaronder zij op het ogenblik waarop zij deze aanvraag indienen behoren of, indien deze aanvraag wordt ingediend vóór de inschrijving op een lijst van de stagiairs, tot de Raad van de Orde van hun woonplaats (artikel 9 van het stagereglement).


  Elke Raad van de Orde is samengesteld uit zeven gewone leden en zeven plaatsvervangende leden, verkozen door de op de tabel ingeschreven personen. De gewone en plaatsvervangende leden van de raad van de Orde worden voor een termijn van zes jaar gekozen. De raad wordt om de drie jaar voor de helft vernieuwd.


  Elke raad wordt bijgestaan door een rechtskundig bijzitter en een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter die door de Koning worden benoemd. De rechtskundige bijzitter heeft raadgevende stem. De raad van de Orde kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris, die samen met de rechtskundig bijzitter het bureau vormen.


  Bij de verkiezing van de leden van het bureau, kiest de raad twee leden die zitting zullen hebben in de nationale raad, waarvan één als effectief lid en het andere als plaatsvervangend lid.