Home > Over de orde > Vlaamse Raad > Structuur

 •   

  STRUCTUUR


 • Structuur


  Lokaal niveau:
  Structuur Lokaal niveau - Lokale werkingskernen
  Structuur Lokaal niveau - Tuchtraad

  Vlaams niveau:
  Structuur Vlaams niveau - Beleidscommissies
  Structuur Vlaams niveau - Kamers  STRUCTUUR

  De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten is het besluitvormend orgaan van de Orde. Op dit niveau worden de resultaten van de verschillende werkgroepen (de beleidscommissies en kamers) gecommuniceerd en bekrachtigd.

  In de Vlaamse Raad zetelen de vijf Nederlandstalige provinciale raden van de Orde van Architecten.
  Het doel van de Vlaamse Raad is een efficiënte werking, een overkoepelend en eenvormig beleid en een verdere professionalisering van de dienstverlening.

  Voorlopig moeten de beslissingen van de Vlaamse Raad nog in de Nationale Raad formeel bekrachtigd worden. Na een wetswijziging zal ook de Vlaamse Raad beslissingen kunnen bekrachtigen.

  De vroegere raadscommissies en departementen werden in 2012 vervangen door werkgroepen van de Vlaamse Raad.
  Er zijn werkgroepen met een tijdelijk karakter, de beleidscommissies - die alleen bijeenkomen gedurende de periode dat een bepaalde problematiek zich stelt - en werkgroepen met een permanent karakter, de kamers - die omwille van hun taken een permanent karakter behoeven.


  STRUCTUUR LOKAAL NIVEAU - LOKALE WERKINGSKERNEN [top]

  De provinciale raden handelen als lokale werkingskernen. Zij zijn het rechtstreekse aanspreekpunt voor architecten en bouwheren.

  In elke lokale werkingskern werken vijf lokale werkingscellen rond een welbepaald thema: onderzoek, toegang tot het beroep, stage, taxatie, en opvolging. Elk van deze cellen behandelt voor haar thema de individuele, architectgebonden dossiers.

  • Lokale werkingscel ONDERZOEK: bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris. Deze cel onderzoekt bijvoorbeeld na een klacht (van een architect of een bouwheer) of een welbepaalde architect zijn beroep uitoefent volgens de deontologische code. Bij voldoende aanwijzingen dat dit niet het geval is, kan het dossier worden doorverwezen naar de tuchtraad.

  • Lokale werkingscel TOEGANG TOT HET BEROEP: behandelt inschrijvingen en weglatingen op de tabel, coördineert mutaties tussen de lokale werkingskernen, onderzoekt statuten van vennootschappen...

  • Lokale werkingscel STAGE: staat in voor de erkenning van het stagemeesterschap, de aanvragen van stagiairs, de klachten van stagiairs of stagemeesters, het stageplan… Deze cel is eveneens verantwoordelijk voor de aanstelling van de stagecommissarissen die de stageplaatsen bezoeken en hun bevindingen rapporteren. De werkingscel stage gaat ook na of tijdens de stage alle aspecten van het beroep voldoende aan bod komen.

  • Lokale werkingscel TAXATIE: geeft raad en bemiddelt bij ereloongeschillen tussen architecten, of tussen architect en bouwheer. Wanneer een minnelijke schikking niet haalbaar blijkt, kunnen de partijen ‐mits wederzijds akkoord‐ een taxatieprocedure ondergaan. De partijen kunnen zich ook wenden tot een burgerlijke rechtbank. Deze kan advies vragen aan de lokale werkingskern die voor de voorbereiding de lokale werkingscel taxatie aan het werk zet.

  • Lokale werkingscel OPVOLGING: behandelt dossiers waarbij een architectenopdracht (door de bouwheer of de architect) vroegtijdig wordt beëindigd. Als de architect wordt opgevolgd door een andere architect, dan kijkt deze werkingscel toe of de opvolging volgens de regels gebeurt. Wanneer nog geen architect is aangesteld om de opdracht voor te zetten, dan dient de Orde klacht in bij het parket en de lokale overheden, en waakt ze erover dat er daadwerkelijk een architect wordt aangesteld.

  STRUCTUUR LOKAAL NIVEAU - TUCHTRAAD [top]

  Elke lokale werkingskern heeft naast lokale werkingscellen ook een tuchtraad. Deze bepaalt of een architect al dan niet inbreuken tegen de deontologie gemaakt heeft en koppelt daaraan een tuchtsanctie.
  Momenteel wordt de tuchtraad nog op provinciaal niveau georganiseerd. Op termijn zal deze op Vlaams niveau worden geïnstalleerd.  STRUCTUUR VLAAMS NIVEAU - BELEIDSCOMMISSIES [top]

  Op Vlaams niveau bestaat de Orde van Architecten – Vlaamse Raad uit een aantal werkgroepen: de beleidscommissies en de kamers.

  De beleidscommissies worden omwille van organisatorische redenen en omwille van de continuïteit in hun werking permanent geïnstalleerd maar zijn te beschouwen als werkgroepen met een tijdelijk karakter. De beleidscommissies worden slechts en pas dan geactiveerd wanneer hen een agenda wordt aangereikt.

  Er zijn 5 beleidscommissies:

  • Beleidscommissie ONDERZOEK & DEONTOLOGIE
  • Beleidscommissie TOEGANG BEROEP
  • Beleidscommissie OPVOLGING
  • Beleidscommissie TAXATIE
  • Beleidscommissie STAGE EN VORMING


  Naast deze 5 beleidscommissies kunnen indien nodig nog andere werkgroepen met een tijdelijk karakter opgetrokken worden.

  In deze beleidscommissies wordt een basisagenda en een bijzondere agenda behandeld.

  Elke lokale werkingscel behandelt voor haar thema de individuele, architectgebonden dossiers. Dossiers die extra aandacht vergen, die in de diverse provincies op een andere manier worden behandeld, of waarvoor nog geen eenduidige oplossing bestaat worden doorverwezen naar de desbetreffende beleidscommissie.
  Via de basisagenda formuleren de beleidscommissies dan advies aan Vlaamse Raad betreffende het beleid inzake persoonsgebonden dossiers (interprovinciale dossiers en vraagstukken) die aangereikt worden door de provinciale raden.

  Via de bijzondere agenda, die aangereikt wordt door de Vlaamse Raad, doet elke beleidscommissie, over zijn respectievelijke bevoegdheid, beleidsvoorbereidend werk.
  De taak van de Vlaamse Raad als adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied wordt voorbereid door de beleidscommissies.  STRUCTUUR VLAAMS NIVEAU - KAMERS [top]

  Op Vlaams niveau bestaat de Orde van Architecten – Vlaamse Raad uit een aantal werkgroepen: de beleidscommissies en kamers.

  De kamers zijn de werkgroepen met een permanent karakter en behandelen thema’s waarin architecten en/of de Orde belanghebbend is, of belang heeft in vertegenwoordiging.

  Zij bepalen zelf geen standpunten of visies maar handelen in overeenstemming met de visies die bepaald werden door de Vlaamse Raad.

  Er zijn 4 kamers:

  • Kamer GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN (Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • NATIONALE PROFESSIONELE kamer
  • INTERNATIONALE PROFESSIONELE kamer
  • Kamer COMMUNICATIE